ดีนกระโทก เ. “การบูรณะฟันด้วยพอร์ซเลนวีเนียร์ : รายงานผู้ป่วย”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, ปี 22, ฉบับที่ 2, พฤศจิกายน 2018, น. 319-28, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/154145.