วิจักขณาลัญฉ์ ย. “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดภาวะทารกขาดออกซิเจนแรกคลอด”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, ปี 23, ฉบับที่ 1(2), พฤศจิกายน 2018, น. 483-92, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/156158.