วิทยาไพโรจน์ เ. “การศึกษาเปรียบเทียบการตกเลือดหลังคลอด โดยการรักษาแบบ Active Management และ Expectant Management ในระยะที่ 3 ของการคลอด โรงพยาบาลบุรีรัมย์”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, ปี 23, ฉบับที่ 1(2), พฤศจิกายน 2018, น. 527-35, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/156762.