กิติโยดม ส. “ประสิทธิผลการใช้ Preeclampsia Care Map (PCaM) ในโรงพยาบาลรับส่งต่อขนาดใหญ่”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, ปี 33, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2018, น. 347-58, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/159411.