ธีรวิโรจน์ น., สุขผดุง ส., และ สุขสนิท ไ. “ผลของการใช้แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการเกิดปอดอักเสบในโรงพยาบาล สำหรับผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, ปี 33, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2018, น. 291-09, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/159742.