พี่งพิมาย ก. “รายงานผู้ป่วย: การรักษาทางทันตกรรมในผู้ป่วยกลุ่มอาการดาวน์”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, ปี 33, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2018, น. 209-23, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/160730.