กิติยานันท์ ช. “ปัจจัยที่มีผลต่อการรับประทานยาต้านวัณโรคไม่ถูกต้องในผู้ป่วยดื้อยา”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, ปี 33, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2018, น. 389-00, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/160759.