ฐิติสมบูรณ์ พ., และ รัตรสาร ว. “การใช้กระบวนการจัดการความรู้ในการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล เพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับ ของกลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสุรินทร์”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, ปี 21, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2019, น. 45-58, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/173512.