คงวัฒนานนท์ ร. “การคลอดทารกแฝดสองในโรงพยาบาลศรีสะเกษ”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, ปี 21, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2019, น. 85-95, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/173707.