วงศ์ประสิทธิ์ ภ. “โรคบาดทะยักในโรงพยาบาลบุรีรัมย์ มกราคม 2544-เมษายน 2548”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, ปี 20, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2019, น. 49-66, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/175896.