อึงพินิจพงศ์ ว. “บทบรรณาธิการ”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, ปี 20, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2019, น. (4), https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/176644.