อูรณการ บ. “ความไวและความจำเพาะของการเจาะดูดก้อนแข็งที่คอด้วยเข็มขนาดเล็ก”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, ปี 34, ฉบับที่ 1, เมษายน 2019, น. 13-21, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/180459.