จงสืบสิทธิ ธ. “ผลการผ่าตัดต่อมอะดีนอยด์และต่อมทอนซิลโดยการจึ้ไฟฟ้าในโรงพยาบาลสุรินทร์”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, ปี 34, ฉบับที่ 1, เมษายน 2019, น. 149-56, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/186003.