อึงพินิจพงศ์ ว. “การพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุในโรงพยาบาลสุรินทร์”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, ปี 18, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2019, น. 25-37, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/195747.