แสงกล้า ผ. “บทบรรณาธิการ”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, ปี 18, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2019, น. (4), https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/195997.