เนรมิตตกพงศ์ ก. “ประสิทธิผลการรักษาผู้ป่วยวัณโรคที่ติดเชื้อเอชไอวีในโรงพยาบาลลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2542-2546”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, ปี 19, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2019, น. 15-27, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/197255.