ประเสริฐถาวรศิริ ช. “การเปรียบเทียบความไวและความจำเพาะของการทดสอบคัดกรองโรคเบาหวานในหญิงตั้งครรภ์ โดยวิธีดื่มกลูโคส 50 กรัม ระหว่างภาวะรับประทานอาหาร และงดอาหารมาก่อนทดสอบ”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, ปี 19, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2019, น. 39-47, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/197286.