สุขสนิท อ. “การวิเคราะห์ต้นทุนค่าบริการวิสัญญีจำแนกตามเทคนิคบริการ”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, ปี 19, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2019, น. 57-64, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/197374.