ธนบุญสมบัติ บ. “การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในผู้ป่วยไตวายเฉียบพลันในโรงพยาบาลสุรินทร์”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, ปี 18, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม 2019, น. 1-10, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/200101.