อิฐรัตน์ อ., และ ดีพร้อม อ. “เจตคติต่อกระบวนการพยาบาลและปัญหา อุปสรรคในการใช้ กระบวนการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลสุรินทร์”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, ปี 18, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม 2019, น. 23-34, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/200120.