อึงพินิจพงศ์ ว. “การประเมินความวิตกกังวลก่อนได้รับการผ่าตัดและยาระงับความรู้สึกของผู้ป่วยในโรงพยาบาลสุรินทร์”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, ปี 18, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม 2019, น. 35-46, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/200136.