แสงกล้า ผ. “บทบรรณาธิการ”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, ปี 19, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม 2019, น. (4), https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/204048.