มิตรปราสาท อ. “การติดเชื้อไวรัสเดงกีในผู้ป่วยเด็ก โรงพยาบาลสุรินทร์ ปี 2546”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, ปี 19, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม 2019, น. 63-74, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/204192.