บูรณ์เจริญ ป. “ความชุกของมะเร็งปากมดลูกในสตรี จังหวัดสุรินทร์ ระหว่าง 1 ตุลาคม 2545 – 30 กันยายน 2546”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, ปี 19, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2019, น. 13-20, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/205160.