จรูญวัฒนเลาหะ ส. “ลักษณะภาพถ่ายรังสีที่พบในผู้ป่วยมะเร็งของลำไส้ใหญ่และทวารหนักจากการตรวจโดยการสวนแป้งแบเรียม”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, ปี 19, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2019, น. 33-41, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/205240.