จันทร์ส่อง ส. “ผู้ป่วยอีโอสิโนฟิลิกเมนิงไจติสในโรงพยาบาลศรีสะเกษระหว่างปี พ.ศ. 2544 – 2547 ; รายงานผู้ป่วย 2 ราย”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, ปี 19, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2019, น. 61-72, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/205254.