แสงกล้า ผ. “การตายของทารกปริกำเนิดในโรงพยาบาลสุรินทร์”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, ปี 17, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2019, น. 33-47, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/206661.