ทิสะเส ล. “อุบัติการณ์การเกิดปากแหว่งและ/หรือเพดานโหว่ในเด็กแรกเกิด ของโรงพยาบาลศรีสะเกษ ระหว่างปี พ.ศ. 2548-2550”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, ปี 22, ฉบับที่ 3, สิงหาคม 2019, น. 417-28, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/207629.