Tianyanee, B. “การวิเคราะห์การถ่ายฟิล์มซ้ำ ในงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลบุรีรัมย์”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, ปี 22, ฉบับที่ 3, สิงหาคม 2019, น. 453-60, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/207749.