อึงพินิจพงศ์ ว. “บทบรรณาธิการ”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, ปี 22, ฉบับที่ 1, สิงหาคม 2019, น. (4), https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/208170.