ภัทรทิวานนท์ ช. “การพิมพ์ฉลากยาแบ่งบรรจุ (prepack Sticker) และสติกเกอร์ต่อเนื่อง โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel และ Microsoft Word”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, ปี 22, ฉบับที่ 1, สิงหาคม 2019, น. 117-29, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/208171.