เชื่อมไธสง ใ. “พฤติกรรมการดูแลเท้าของผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินสุลิน ในโรงพยาบาลบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, ปี 22, ฉบับที่ 1, สิงหาคม 2019, น. 201-14, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/208390.