คันธา เ. “รายงานผู้ป่วย: ภาวะจอตาผิดปกติแบบ Purtscher’s Retinopathy”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, ปี 34, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2019, น. 231-8, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/209984.