ดีพูน ศ. “ต้นทุนบริการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงที่บ้าน จังหวัดศรีสะเกษ”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, ปี 34, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2019, น. 273-87, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/210094.