อนันต์นับ ก. “ผลการศึกษาระยะเวลาที่ใช้ในการทำกายอุปกรณ์สำหรับรยางค์ล่าง (ขาเทียม) และความพึงพอใจของผู้ป่วย”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, ปี 34, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2019, น. 301-9, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/210319.