พิมพ์รัตน์ เ. “บทบรรณาธิการ”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, ปี 34, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2019, น. (1), https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/212603.