ตั้งอดุลยรัตน์ ช. “ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรค Retinopathy of Prematurity ในทารกคลอดก่อนกำหนด โรงพยาบาลบุรีรัมย์”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, ปี 21, ฉบับที่ 3, ตุลาคาม 2019, น. 37-47, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/222851.