หวังกีรติกานต์ ส., และ ชูเชิด พ. “ผลการพัฒนาระบบติดตามอาการไม่พึงประสงค์ จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพในผู้ป่วยใน โรงพยาบาลสุรินทร์”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, ปี 21, ฉบับที่ 3, ตุลาคาม 2019, น. 13-23, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/222875.