เดชะปรากรม ณ. “รายงานผู้ป่วยโรคคิคูชิในโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, ปี 21, ฉบับที่ 3, ตุลาคาม 2019, น. 87-93, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/222966.