พฤฒิจิระวงศ์ จ. “การตัดปากมดลูกด้วยห่วงไฟฟ้า (LEEP) ที่โรงพยาบาลชัยภูมิ”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, ปี 21, ฉบับที่ 3, ตุลาคาม 2019, น. 95-103, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/222970.