ทองเติม เ., และ แก้วมา จ. “ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายด้วยรูปแบบการเซิ้งสะไนประยุกต์ที่มีต่อสุขสมรรถนะของผู้สูงวัยเพศหญิง”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, ปี 34, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2019, น. 333-48, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/231495.