ใจเสน ธ., และ จามชาติ ร. “ผลของโปรแกรมฝึกเดินที่บ้านต่อความสามารถด้านการเดินในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่ใช้อุปกรณ์ช่วยเดิน”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, ปี 34, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2019, น. 349-57, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/231532.