แสงวารี ม. “ลักษณะผู้ป่วยที่พบสิ่งแปลกปลอมในระบบทางเดินหายใจส่วนล่าง ในโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ย้อนหลัง 10 ปี”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, ปี 34, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2019, น. 399-12, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/231576.