พิพัฒน์เยาว์กุล อ. “ความคุ้มค่าของการประเมินผู้ป่วยที่สงสัยภาวะบาดเจ็บที่กระดูกสันหลังส่วนคอ โดยใช้เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ในโรงพยาบาลศรีสะเกษ”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, ปี 34, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2019, น. 427-38, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/231603.