มุ่งเจริญสันติกุล อ. “รายงานผู้ป่วย : ภาวะมดลูกปลิ้นเฉียบพลันหลังคลอด”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, ปี 17, ฉบับที่ 2, มกราคม 2020, น. 19-29, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/236784.