ฉัตรวิริยะเจริญ ว. “บทบรรณาธิการ”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, ปี 15, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2020, น. (4), https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/239692.