พวงคำ อ., สุวรรณศรี ด., และ จรัสใส ธ. . “การศึกษากิจกรรมการพยาบาลในห้องผ่าตัดที่มีประสิทธิภาพ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, ปี 35, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2020, น. 317-26, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/240064.