โพธิรุกข์ ป. . “ลักษณะการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาของนักกีฬาเยาวชนในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 ‘บุรีรัมย์เกมส์’”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, ปี 35, ฉบับที่ 1, เมษายน 2020, น. 43-54, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/241277.