แสงอริยวนิช ศ. . . “ผลของการให้คำปรึกษาแบบสั้นเพื่อการเลิกสูบบุหรี่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ของจังหวัดนนทบุรี”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, ปี 35, ฉบับที่ 1, เมษายน 2020, น. 75-86, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/241306.