ประดับทอง อ. . ., และ คณึงเพียร ธ. . “ความสัมพันธ์และอำนาจการทำนายของความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองที่มีผลต่อภาวะสุขภาพ ตามการรับรู้ของผู้สูงอายุ”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, ปี 35, ฉบับที่ 1, เมษายน 2020, น. 183-96, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/241314.